Предмети

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Обавезни /
изборни
Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 21731 Државна управа и социјалне службе I О 2+2 6
2. 21732 Пензијско, здравствено и социјално осигурање I О 3+3 8
3. 21733 Социјална екологија I О 2+2 6
4. Изборни 1 (Од 2 бира се 1) I И 3+3 7
4.1. 21754 Савремени породични и друштвени односи
4.2. 21755 Социјални рад са децом и младима
5. Изборни 2 II И 3+3 7
5.1. 21851 Социјална геронтологија
5.2. 21852 Права детета
6. Изборни 3 (Од 2 бира се 1) II И 3+3 7
6.1. 21853 Социологија маргиналних група
6.2. 21854 Управљање људским ресурсима у јавном сектору
7. 21835 Примењени истраживачки рад II О 4+4 7
8. 21836 Стручна пракса II О 2
9. 21837 Специјалистички рад II О 10
Укупно часова предавања и вежби 20 + 20
Укупно ЕСПБ 60