Студијски програм специјалистичких струковних студија – менаџмент социјалних, дечијих и геронтолошких установа

Студијски програм специјалистичких струковних студија ССС Менаџмент социјалних, дечијих и геронтолошких установа, има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему Републике Србије.

Његов превасходни циљ је пружање садржајног и квалитетног образовања, као и оспособљавање младих стручњака из области менаџмента социјалних, дечијих и геронтолошких установа, криминалистике, безбедности, права, економије, менаџмента и др. сродних области едукованих за решавање конкретних проблема у пракси, уз претходно теоријско учење и усвајање општих знања из датих области.

На почетку трећег миленијума значајно је измењена безбедносна стратегија у свету на локалном и глобалном нивоу, што је условило да и наша земља приступи реформи у образовном систему везане за имплементацију Болоњског процеса. Новонастали концепт безбедности је, поред државе као основог носиоца ове делатности, у овај, у основи, глобални безбедносни процес, равноправно укључио „цивилне“ субјекте безбедности.

При том се има у виду да основни изазови, ризици и претње, међу којима првенствено место заузима тероризам, организовани криминал, корупција, али и еколошке, природне и индустријске акциденте и катастрофе, није могуће спречити или умањити, само традиционалним носиоцима (војска, полиција, судство), већ и са безбедносним структурама које се, поред ове заједничке функције, баве безбедношћу која се односи на заштиту лица, имовине и пословања привредних субјеката, институција и организационих целина друштва. Безбедност се, на тај начин, подруштвује тако што појединац и друштво имају реалне могућности за успешним бављењем безбедносним проблемима, а посебно поштовањем људских права, односно свим облицима човековог интегритета.

Новонастале безбедносне околности у свету, ширем и ужем окружењу и у нашој земљи, условиле су да се код нас отпочне са школовањем стручњака – за социјано васпитни рад, који би били оспособљени да учествују у планирању, организацији, спровођењу и усмеравању рада специјализованих агенција које пружају наведенe услугe другим субјектима друштва, односно да у јавним и приватним предузећима, институцијама, организацијама, банкама, установама и др., успостављају и руководе системом безбедности. На потребу школовања овог кадра упућује податак да у земљама Европске уније и САД, позив Securrity manager као профил стручњака спада међу најтраженијим на тржишту рада.

Изучавање садржаја овог програма нуди чврсту полазну основу усмереног специфичног друштвено-хуманистичког образовања интердисциплинарног и мултидисциплинарног приступа која ће студентима омогућити стицање специјалистичких знања и вештина, а након завршеног школовања перманентно образовање и усавршавање из области социјалног и васпитно поправног рада. Упоредо са овим, интердисциплинарно изучавање овог студијског програма, биће од изузетне важности за бављење социјално-васпитним изазовима, ризицима и претњама, али и у изградњи високог нивоа безбедносне свести, што, уосталом, проистиче из објективних потреба нашег друштва да заштити своје најзначајније националне вредности. С правом се тврди да значај који поједина друштва придају овом светском феномену у свим његовим сегментима, данас је постало мерило њихове развијености и успешности.

На основу међународно дефинисане сврхе социјалног рада, може се рећи да се социјални радници баве:

 • пружањем подршке и помоћи корисницима (појединцима, породица­ма, групама и заједницама) за решавање проблема везаних за за­довољавање животних потреба, проблема социјалног функционисања и кризних ситуација;
 • радом на смањењу социјалних и других неједнакости;
 • унапређењем политика у области лјудских права;
 • подизањем стандарда и доступности одређених облика социјалних услу­га и помоћи;
 • утицајем на правно уређење и развој социјалне политике и остваривање социјалне правде.

 

Студијски програм ССС Менаџмент социјалних, дечијих и геронтолошких установа, има превасходни циљ пружање садржајног и квалитетног образовања, као и оспособљавање младих стручњака из области менаџмента социјалних, дечијих и геронтолошких установа, криминалистике, безбедности, права, економије, менаџмента и др. сродних области едукованих за решавање конкретних проблема у пракси, уз претходно теоријско учење и усвајање општих знања из датих области.

Такође, Студијски програм у складу је са Стратегијом развоја стручног образовања Републике Србије (2006). Усклађен је и са мисијом и визијом, основним задацима и циљевима Високе школе струковних студија за криминалистику и безбедност у Нишу, у којој се програм реализује.

а. Општи циљ:

Циљ студијског програма је да студенти усвоје теоријска и практична знања с основама менаџмента, његовом значају и процесу управљања с посебним нагласком на менаџмент у социјалном сектору, дечијим и геронтолошким установа. Такође циљ је изучавање менаџерских функција, те менаџерских знања и вештина.

б. Посебни циљеви:

Дубље разумевање потреба за социјалним радом, дечијим и геронтолошким установа са специфичним болесни­цима: хроничним, душевним, малолетним, инвалидима и другима;

 • Упознавање са начином и делокругом рада социјалних радника у окви­ру здравствене заштите;
 • Прикупљање информација о томе да ли постоје прописани стандарди у раду социјалних радника у здравственој заштити посебних група пацијената;
 • Утврђивање реалних потреба за социјалним радом у посебним областима здравства у циљу што боље заштите здравствених пацијената и у њиховом најбољем интересу.
 • Да се школуjу стручњаци који ће поседовати знања и вештине у складу са савременим променама и кретањима у области менаџмента социјалних, дечијих и геронтолошких установа,
 • да се интегришу основна социолошка, васпитна, економска, правна информациона. криминалистичка и безбедносна знања у складу са криминалистичко-безбедносним потребама пословних, друштвено-политичких, образовних и услужних делатности,
 • да се отклони постојећи дефицит социјално-васпитних стручњака чија ће знања бити базирана на савременим научним економским основама, менаџерским и маркетиншким вештинама, чије образовање ће бити интердисциплинарно и мултидисциплинарно,
 • да се код студената развије смисао за креативан рад на савладавању наставе,
 • да пружи студентима општа знања и вредности потребне за њихов даљи лични развој, професионални напредак и развој каријере,

Програм омогућује студентима избор различитих видова запослења, јер пружа општа академско-образовна знања на првој години студија, основна стручна криминалистичко-безбедносна знања на другој години студија и уско стручно-апликативна знања из социјано-васпитне, криминалистичко-безбедносне делатности на трећој години студијског програма.

За остварење постављених циљева образовни процес темељи се на:

 • методама наставног рада: усмено излагање, разговор, дискусија, текст-метода, писани радови, метода вежбања,
 • организованим облицима: предавање, семинар, вежбе, консултације, практична настава,
 • наставним облицима: фронтални облик наставног рада, групни облик рада, индивидуални облик рада.

Наставни процес се реализује у Високој школи струковних студија за криминалистику и безбедност у Нишу.