О нама

Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност у Нишу је самостална високошколска установа са вишегодишњим искуством која је сваком својом активношћу посвећена наставку реформе наставног процеса према европској пракси у складу са болоњским процесом, али уз уважавање традиционалних вредности које доприносе развоју високог образовања у Србији. Школа је започела са радом 2008. године када је и добила дозволу за рад од стране Министарства просвете. Од тада, Школа је спроводила један студијски програм основних струковних студија – Криминалистику и безбедност у трајању од 3 године, односно 180 ЕСПБ.

Zgrada - Visoka skola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost

Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност има утврђене задатке и циљеве који су у складу са циљевима високог образовања утврђеним Законом.

Основни задаци Школе изражавају друштвене потребе, јер обезбеђују квалитетно образовање стручњака, који ће бити способни да одговоре свим безбедносним изазовима, ризицима и претњама, што је у интересу друштва у целини.

Задаци одређују општи правац делатности Школе на основу Болоњског процеса, који ће у новонастали концепт безбедности, поред државе, равноправно укључити цивилне субјекте безбедности у оспособљавању струковних криминалистичко безбедносних менаџера.

Основне задатке Школе утврђује орган управљања.

Циљеви Школе произилазе из основних задатака: преношење стручних и научних знања и вештина, развој струке и науке, образовање стручног подмлатка, пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање и да се образују током живота.

Резултати постављених циљева се огледају у формирању стручњака способних да примене стечена знања и вештине у пракси, те да их успешно пренесу на друге, подстцањем безбедносно-заштитог система нашег друштва.

Циљеви васпитно-образовног процеса, инкорпорирани у стратегији квалитета, представљају основу за контролу њеног рада, који ће, након завршеног акредитационог поступка, бити донешени у Школи. Усвојени циљеви су конкретни, мерљиви и упоредиви. С обзиром на њихову друштвену оправданост и могућностима Школе они су практично реално оствариви.

Активности Школе, укључујући развој студијских програма, у складу су са утврђеним задацима и циљевима високог струковног образовања.

Amfiteatar 2 - Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost

Школа преиспитује основне задатке и циљеве једанпут у две године. У складу са тим, Школа је у процесу самовредновања дошла до закључака који су резултирали ревизијом постојећег студијског програма, уз његово унапређивање и побољшање и осмишљавања новог студијског програма из области цивилне заштите.

Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност континуирано ради на планирању својих будућих активности и контроли свог рада. Да би остварила основне задатке и циљеве Школа планира и контролише резултате свих облика својих васпитно-образовних и стручних активности у оквиру своје делатности.

Поступак краткорочног и дугорочног планирања прописују документа у Стандардима квалитета чије ће усвајање уследити по конституисању органа у скалду са Законом.

Планирање се врши на основу континуалне анализе свих чинилаца и, систематично и стално прикупљаних података.

Школа ће редовно и систематично контролисати испуњавање задатака и циљева и то тако што ће упоређивати властите планиране и остварене циљеве са циљевима других компатибилних институција.

Школа редовно преиспитује делотворност спроведеног планирања и контроле и ради на њиховом унапређењу.