Библиотека

Visoka skola strukovnih studija za KiB - Biblioteka

Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност поседује библиотеку која задовољава потребе корисника, првенствено студената, професора и сарадника.

У реформисаној настави према Болоњској декларацији Библиотека добија све значајнију улогу, као место где корисници могу проширити и допунити своја знања о материји која се изучава у редовној настави. Библиотека располаже библиотечким фондом од око 1728 библиотечких јединица и у току је непрекидна обрада нових публикација. Фонд књига покрива све области које су релевантне за одвијање наставног процеса у Школи.

Обезбеђена је уџбеничка покривеност свих предмета одговарајућом литературом и другим средствима која је студентима и наставницима расположива у довољном броју за нормално одвијање наставног процеса.